Поддържането на контрол върху вашите счетоводни задължения, изисква достъп до опитни счетоводители.
Екипът на ВаНиМи Консулт е винаги готов да ви помогне, за да сте напълно информирани относно счетоводното отчитане, според законовите разпоредби в страната ни. Ние също предлагаме широк спектър от счетоводни услуги, които да ви помогнат да подобрите бизнес операциите си.

ВаНиМи Консулт следи постоянно промените в Законодателството и разпоредбите относно финансовото отчитане. Вие винаги ще бъдете запознати с най- новите промени в нормативната уредба. Ще имате достъп до екип от квалифицирани счетоводители, които се стремят да разберат вашия бизнес.

Разполагаме с уникален бизнес модел, който ни позволява да отговорим на вашите нужди. Тъй като ние сме постоянно на ваше разположение и държим на личния контакт с клиента.

НИЕ ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ:

Текуща счетоводна обработка, информиране за счетоводен резултат и цялостното финансово състояние на фирмата.
Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.
Отчитане на дълготрайните активи и амортизации, изготвяне на амортизационен план.
За фирми регистрирани по ЗДДС, изготвяне на дискети, дневници и справка-декларация по ЗДДС и подаването им в НАП.
Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП.
Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.
Обслужване на фирмени банкови сметки.
Изготвяне на работни заплати, ведомости, трудови договори и допълнителни споразумения към тях.
Регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП.
Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 -за осигурените лица и №6 -дължими осигурителни вноски .
Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.
Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети, съгласно Закона за Счетоводството.
Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт.
Изготвяне на патентни декларации и подаването им.
Предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента.
Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ.
Консултации по счетоводни въпроси.
Консултации по изготвяне на финансови документи и съдействие за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.

ТЯСНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

счетоводно обслужване на частни фирми със специализация в обслужването на строителни фирми
данъчни консултации, консултации по осигуряване и счетоводни проблеми