Данъчното законодателство в България се променя постоянно. Законите и наредбите стават все по-сложни и подаването на една декларация може да бъде объркващо. Данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка една стъпка или бизнес решение, което правите. Следователно, наличието на доверен и професионален източник на информация е наложителен, за да гарантира, че вашите активи, инвестиции и интереси са структурирани по данъчно ефективен начин. Екипът на ВнНиМи Консулт има богат опит в консултирането, мониторинга и координирането на данъчните нормативи. Ние ще ви помогнем при тълкуването на данъчното законодателство и при взаимоотношенията ви с данъчната администрация. Предлагаме ви цялостно данъчно планиране и счетоводно обслужване на физически и юридически лица, съобразен свашите нужди.

Нние можем да се погрижим за вашето лично счетоводство и да дадем практически данъчни консултации.

Нне съществува заместител на помощта на опитен данъчен специалист.

Ние извършваме :
Данъчно планиране за минимизиране на данъчните задължения, на фирми и частни лица;
Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци;
Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество;
Консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на документи за прилагането им;
Кконсултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси;
Представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация;